Opći uvjeti prodaje

Opći uvjeti prodaje za Saint-Gobain Ecophon AB

Ovdje možete naći opće uvjete koji se odnose na Saint-Gobain Ecophon AB s kupovine roba od dobavljača za razvoj i proizvodnju proizvoda u okviru svoje djelatnosti.

1. DEFINICIJE 

Pod tim uvjetima prodaje sljedeći izrazi imaju značenja u ovom Ugovoru kako slijedi:

Društvo” znači Saint-Gobain Ecophon AB.

Tvrtka potpisnica” označava osobu ovlaštenu za potpisivanje u ime Društva.

Ugovor” znači ugovor za isporuke dobara, koji uključuju ove Uvjete.

Klijent” označava osobu koja traži da kupi robu iz Društva.

Roba” znači proizvode i, gdje kontekst to dopušta, usluge koje se dostavljaju Društvu temeljem Ugovora.

Krajnja nepažnja” znači čin ili propust što znači ili neuspjeh da obratite pozornost na ozbiljne posljedice, koje savjesna ugovorna stranka će normalno predvidjeti što će vjerojatno uslijediti, ili namjerno zanemarivanje koja je posljedica takvog čina ili propusta.

U pisanom obliku” znači komunikacija dokument potpisan od obje strane ili pismom, telefaksom ili elektronskom poštom.

Narudžba” znači pisani spis, kojim Klijent naručuje robu od Društva.

Stranka” znači Društvo ili kupca individualno, i „stranke” znači društvo te zajedno kupce.

Uvjeti” znači uvjete navedene u ovom spisu i sve posebne uvjete dogovorene u pisanom obliku između tvrtke potpisnice i kupca.


2. UGOVOR
 

2.1 Bilo koja i sve narudžbe su prihvaćene od strane Društva spadaju pod primjenu uvjeta te se ne smiju se mijenjati, osim u pisanom obliku od strane tvrtke potpisnice.

2.2 Sve narudžbe Kupca prema Društvu će biti na snazi ​​samo onda kada se prihvate u pisanom obliku. Pismeno prihvaćanje Društva će sadržavati i opis naručene robe, količinu i cijenu plaćanja uz vrijeme za dostavu i da su isto primili od strane Klijenta dva radna dana nakon što je poslano. U slučaju sukoba između narudžbe i potvrdnih spisa, sadržaj spisa mjerodavan u sljedećem redoslijedu:

  • Promjene Uvjeta dogovoreno u pisanom obliku sukladno s člankom 2.1
  • Uvjeti
  • Pismeno prihvaćanje Društva
  • Narudžba klijenta.

2.3 Ponude se mogu otkazati samo dogovorom pisanim putem tvrtke potpisnice u roku od tri dana od dana prihvaćanja narudžbe Društva. Klijent je obvezan naknaditi Društvu bilo koje troškove, gubitke ili troškove nastale od strane Društva kao rezultat takvog otkaza. Ako se nalog odnosi nestandardne robe, odnosno robe koje nisu normalno pohranjene od strane Društva, Klijent će također platiti cijenu za tu robu sukladno s pisanim prihvaćanjem Društva nakon otkaza.

2.4 Klijent je isključivo odgovoran za točnost bilo kakvih nacrta ili specifikacije koje se odnose na robu koju Klijent daje Društvu. Klijent je također odgovoran na vrijeme osigurati Društvu sve potrebne informacije koje se odnose na robu, kako bi se omogućilo Društvu obavljanje ugovora sukladno sa svojim uvjetima.


3. INFORMACIJA
 

3.1 Sve informacije i podaci sadržani u općim spisima proizvoda i cjenici Društva, obvezuju samo u mjeri u kojoj su oni pozivanjem u pisanom obliku uključeni u ugovoru.


4. CIJENE
 

4.1 Cijena robe će biti cijena, koju primjenjuje Društvo na nadnevak isporuke robe, osim ako su date fiksne cijene koje su dogovorene između stranaka u pisanom obliku. Ako nije drugačije navedeno, navedene cijene se računaju franko tvornica Incoterms 2010 (EXW). Navedene cijene su bez PDV-a i drugih poreza, carina i drugih davanja.

4.2 Navedene ili listirane cijene temelje se na troškovima koji vrijede u vrijeme kada su cijene dane ili dogovorene. Bez obzira na gore navedeno, Društvo ima pravo prilagoditi cijene robe od nadnevka prihvaćanja naloga Klijenta za onaj iznos, koji može biti potreban za pokrivanje bilo povećanja ili nametanja bilo carine ili poreza koji se plaća na robe. Društvo će pravodobno dati izvješće o takvim povećanjima.

4.3 Navedene cijene ili ponude primjenjuju se na određenu količinu i informacije koje je Klijent pružio prilikom Narudžbe. U slučaju narudžbe s manjim količinama od onih koji su prvobitno dogovoreni između stranaka ili ako postoji bilo kakva promjena u specifikacijama ili nadnevku dostave, ili ako je kašnjenje uzrokovano zbog uputa Kupca ili nedostatka uputa, Društvo će imati pravo da za podešavanje cijena robe po nalogu uzme u obzir varijacije.


5. INSPEKCIJA
 

5.1 Klijent će pregledati robu na mjestu i u vrijeme istovara ili ubiranja.

5.2 Ako inspekcija pokazuje da roba ili njihovi dijelovi nisu u sukladnosti s Ugovorom, Klijent to mora priopćiti u pisanom obliku najkasnije sljedeći radni dan nakon istovara. Ako Klijent ne daje obavijest u pisanom obliku u navedenom roku, smatrat će se da je roba prihvaćena od strane Kupca.

5.3 Po primitku obavijesti Kupca u pisanom obliku sukladno sa stavkom 5.2, Društvo će otkloniti nedostatke u robi, kako je navedeno u članku 9 ispod.


6. ISPORUKA, PRIJENOS RIZIKA
 

6.1 Bilo koji dogovoreni trgovinski termin može se tumačiti samo sukladno s Incoterms 2010.

6.2 Ako nema posebnog trgovinskog termina dogovorenog u pisanom obliku, dostava će biti tvornička cijena (EXW), usp. članak 4.1 gore.

6.3 Bez obzira na eventualno ovdje suprotno navedenog, rizik za robu u trenutku isporuke mora prijeći od Društva na Klijenta u trenutku isporuke.

6.4 Ako je u slučaju isporuke franko prijevoznik (FCA), Društvo se obvezuje da će poslati robu na odredište koje je određeno od strane Klijenta, onda će rizik od Robe prijeći najkasnije kada se roba preda prvom prijevozniku.

6.5 Ako je potrebno, svi isporučeni materijali će biti instalirani u sukladnosti s uputom navedenom u vodiču za instaliranje Društva.


7. VRIJEME ISPORUKE, KAŠNJENJE
 

7.1 Vrijeme isporuke navedeno od strane Društva u pisanom prihvaćanju je sukladno s člankom 2.2.

7.2 Ako Društvo predviđa da neće moći isporučiti robu na vrijeme za isporuku, Društvo će obavijestiti Klijenta bez nepotrebnog odgađanja, navodeći razloge za kašnjenje te, ako je moguće, vrijeme kada se može očekivati ​​isporuka.

7.3 Ako je kašnjenje isporuke, u cijelosti ili djelomično uzrokovana zbog bilo koje od okolnosti navedenih u članku 11, djelom ili propustom od strane Klijenta ili bilo koje druge okolnosti, koje se mogu pripisati Klijentu, Društvo ima pravo produljiti vrijeme za isporuku u razdoblju koje je razumno s obzirom na sve okolnosti slučaja. Ova odredba primjenjuje se bez obzira na to da li se razlog za odgodu dogodio prije ili poslije dogovorenog vremena za dostavu.

7.4 Ako roba nije dostavljena na vrijeme za dostavu i članak 7.3 nije primjenjiv, Klijent ima pravo na naplatu štete od datuma na koji bi isporuka trebala biti izdana.

7.5 likvidirane štete plaćaju se po stopi od 0,5 posto od neto nabavne cijene za robe na koju je kašnjenje uzrokovano za svaki potpuni tjedan kašnjenja. Ugovorne kazne ne smiju biti veće od 7,5 posto od neto prodajne cijene robe za koju je kašnjenje uzrokovano.

7.6 Ugovorne kazne dospijevaju na zahtjev Klijenta u pisanom obliku, ali ne prije završene isporuke ili ugovora koji prestaje po klauzuli 7.9.

7.7 Klijent će izgubiti svoje pravo na ugovornu kaznu, ako nije podnio zahtjev u pisanom obliku za takve štete u roku od tri mjeseca nakon vremena kada bi isporuka trebala biti izvršena.

7.8 Ako je kašnjenje isporuke takvo, da Klijent ima pravo na maksimalne kazne po klauzuli 7.5 i ako roba još uvijek nije dostavljena, Klijent može u pisanom obliku tražiti dostavu u konačnom razumnom roku, koji ne smije biti manji od jednog kalendarskog tjedna.

7.9 Ako Društvo ne izvrši dostavu u takvom konačnom roku (usp klauzula 7.8), i to nije zbog bilo kakvih okolnosti koje se mogu pripisati Klijentu, onda klijent može pismenim putem, adresiranim na Društvo, raskinuti ugovor u vezi onog dijela robe koji ne može biti posljedica neizvršenja Društva za isporuku prema namjerama stranaka i tada će kao jedinu novčanu naknadu imati pravo na povrat bilo koje kupoprodajne svote koja se isplaćuje Društvu u odnosu na robu koja se ukida.

7.10 Ugovorna kazna sukladna s člankom 7.5 i raskid ugovora prema članku 7.9 bit će jedini lijekovi dostupni za klijente u slučaju zakašnjenja od strane Društva. Svi ostali zahtjevi iz zakona, ugovora, delikta ili bilo kojeg drugog pravnog pojma protiv Društva na temelju takve odgode mora biti izričito isključeni, osim u slučaju kada je Društvo krivo za grubu nemar.

7.11 Ako Klijent očekuje da će on prihvatiti isporuku robe u vrijeme za dostavu, on će odmah pismeno obavijestiti tvrtku , navodeći razloge i, ako je moguće, vrijeme kada će moći prihvatiti isporuku.

7.12 Društvo može pismenim putem zatražiti od klijenta da prihvati isporuku unutar konačnog razumnog roka.

7.13 Ako iz bilo kojeg razloga, koji se ne može pripisati Društvu, Klijent ne prihvati isporuku u roku toga razdoblja (usp. klauzule 7.12) Društvo može pismenim putem raskinuti Ugovor u cijelosti ili djelomično. Društvo će onda imati pravo na naknadu za gubitak koji je nastao zbog neplaćanja Klijenta, uključujući bilo koje posljedične i neizravne gubitke.


8. PLAĆANJE, POTRAŽIVANJE, ZADRŽAVANJE NASLOVA
 

8.1 Ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, plaćanje će se izvršiti u roku od 30 kalendarskih dana od nadnevka računa. Plaćanje će se izvršiti u valuti navedenoj u potvrdi narudžbe.

8.2 Bez obzira na sredstvo plaćanja, plaćanje neće biti izvršeno prije nego što račun Društva bude nepovratno zaslužan za iznos duga.

8.3 Ako Klijent ne plati do ugovorenog datuma, Društvo ima pravo na kamate od dana kada dospijeva plaćanje. Kamatna stopa će biti kamatna stopa na zakašnjela plaćanja utvrđena Švedskim Kamatnim Zakonom (1975: 635).

8.4 U slučaju kašnjenja s plaćanjem, i u slučaju da Klijent ne da dogovoreno osiguranje do propisanog datuma, Društvo može, nakon što je obavijestilo Klijenta u pisanom obliku, obustaviti izvršavanje Ugovora sve dok ne primi uplatu ili, prema potrebi, dok Klijent ne daje dogovoreno jamstvo.

8.5 Ako Klijent nije platio iznos duga u roku od jednog kalendarskog tjedna, Društvo ima pravo raskinuti Ugovor pismenim putem s Klijentom, uz kamate i naknade za troškove obnavljanja prema ovoj klauzuli, sa zahtjevom naknada za gubitak koji nastaje.

8.6 Klijent ne može odbiti isplatu bilo koje fakture ili drugog iznosa koji se duguje Društvu zbog bilo koje prava na prijeboj ili protutužbe koju Klijent može imati ili tvrditi da su iz bilo kojeg razloga postojali.

8.7 Društvu će biti dopušteno u svakom trenutku da kompenzira bilo koji dug ili zahtjev bilo kakve prirode koje Društvo može imati protiv Klijenta ili protiv bilo kojeg obroka od Društva prema Klijentu.

8.8 Društvo i Klijent se slažu da će roba ostati vlasništvo Društva do plaćanja u cijelosti, u najvećoj mogućoj mjeri u kojoj takvo zadržavanje prava svojine vrijedi sukladno s važećim zakonima.

8.9 Klijent će, na zahtjev Društva, pružiti podršku i poduzeti mjere potrebne za zaštitu prava svojine Društva na robu.

8.10 Zadržavanje prava vlasništva temeljem ove klauzule ne utječe na prijenos rizika prema članku 6.


9. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE
 

9.1 Ako se Društvo nije izričito dogovorilo drukčije u pisanom obliku, da se zasebno jamstvo primjenjuje se za robu, Društvo će – prema odredbama ovog članka 9 – popraviti svaki kvar ili nesukladnost (u daljnjem tekstu manu (-e)) robe, što se pripisuje pogrešnom dizajnu, materijalima ili izradi. U slučaju da odredbe tog zasebnog jamstva trebaju biti u suprotnosti s ovim člankom 9., odredbe takvog jamstva će prevladati.

9.2  Društvo neće biti odgovorno za nedostatke koji:

9.2.1       proizlaze iz materijala ili dizajna propisanim ili određenim od strane Klijenta, osim ako nije drugačije odobreno od strane Društva u pisanom obliku,

9.2.2       pojavljuju u uvjetima rada, drugačijih od navedenih u ugovoru,

9.2.3       rezultiraju iz povrede od strane Klijenta prema klauzuli 6.5,

9.2.4       su uzrokovane okolnostima koje nastaju nakon što je rizik od robe prešao na Klijenta, npr. nedostatci zbog namjernog, nemarnog ili slučajnog oštećenja, neispravnog održavanja, zbog nepravilne instalacije ili skladištenja, kretanja objekata ili njihovih dijelova ili ugradnju primjene s ili bez prethodnog znanja Društva, neispravan popravak od strane kupca ili promjene koje je Klijent proveo bez suglasnosti Društva u pisanom obliku; ili

9.2.5       su uzrokovane zbog uobičajenog habanja i trošenja.

9.3 Odgovornost Društva ograničava se na nedostatke koji se pojavljuju u roku od jedne godine od isporuke. Ako uporaba robe prelazi ono što je dogovoreno ili normalno, to se razdoblje može skratiti proporcionalno.

9.4 Kada se otkloni nedostatak u dijelu robe, Društvo odgovara za nedostatke, dijelove koje treba popraviti ili zamijeniti,pod istim uvjetima i odgovornosti koja se primjenjuje na izvornu robu. Tako se razdoblje jamstva koje se spominje u članku 9.3 ne može produžiti u odnosu na popravljene ili zamijenjene dijelove robe. Radi izbjegavanja svake sumnje, Društvo neće biti odgovorno za nedostatke u bilo kojem dijelu robe nakon više od jedne godine od dana početne isporuke robe.

9.5 Klijent će u roku od tri (3) radna dana obavijestiti u pisanom obliku o bilo kom kvaru koji se pojavljuje. Takva se obavijest ne smije ni pod kojim okolnostima dati kasnije od dva tjedna nakon isteka roka određenog u članku 9.3 ili u članku 9.4, gdje je to moguće. Obavijest mora sadržavati detaljan opis kvara. Ako Klijent propusti slanje obavijesti u pisanom obliku o kvaru unutar rokova utvrđenih u ovom Ugovoru, on će izgubiti pravo da se kvar otkloni.

9.6 Tamo gdje je kvar takav, da može doći do bilo kakve štete, Klijent je dužan odmah to prijaviti u pisanom obliku. Klijent će snositi rizik za oštećenja robe koja proizlazi iz njegovog neuspjeha da to prijavi. Klijent će poduzeti razumne mjere za smanjivanje štete, te će u tom smislu biti u skladu s uputama iz Društva.

9.7 Po primitku obavijesti iz klauzule 9.5 Društvo će o svom trošku otkloniti nedostatke bez nepotrebnog odgađanja, po pitanju diskrecije Društva, popravke ili zamjene.

9.8 Popravak se obavlja se na mjestu gdje se roba nalazi, osim ako Društvo smatra prikladnijim da se roba šalje na Društvo ili da se Društvo odluči o odredištu, u kojem slučaju roba se šalje na odredište koje je specificirala tvrtka na rizik i trošak Društva.

9.9 Ako se kvar može otkloniti zamjenu ili popravak neispravnog dijela, a ako rastavljanje i ponovno instaliranje dijela ne zahtijevaju posebno znanje, Društvo može zahtijevati da se neispravan dio šalje na njenu adresu ili da Društvo odredi destinaciju. U tom slučaju Društvo će ispunjavati svoje obveze u pogledu mana kada donosi uredno popravljeni dio ili dio u zamjenu za Klijenta.

9.10 Nalogodavac je dužan o svom trošku osigurati pristup dobrima i dogovoriti se za bilo kakve intervencije u opremu osim robe, u mjeri u kojoj je to potrebno da otkloni nedostatke.

9.11 Ako nije drukčije dogovoreno, neophodni prijevoz robe ili njihovih dijelova do i od Društva u vezi s otklanjanjem nedostataka za koje Društvo odgovara, će biti na rizik i trošak Društva. Nalogodavac je dužan slijediti upute Društva u vezi s takvim prijevozom.

9.12 Ako nije drukčije dogovoreno, Klijent će snositi sve dodatne troškove koje Društvo snosi u cilju otklanjanja mana uzrokovanih kod robe koja se nalazi u mjestu različitom od odredišta navedenog u ugovoru za isporuku Društva za klijenta ili – ako nije rečeno odredište – na mjesto isporuke.

9.13 Neispravni dijelovi koji su zamijenjeni će – na zahtjev Društva – staviti na raspolaganje Društvu, te će u takvim slučajevima biti vlasništvo Društva. U svim drugim slučajevima neispravni dijelovi koji su zamijenjeni ostaju u posjedu Klijenta i Društvo neće imati nikakvih obveza u odnosu na škartiranje i sl. takvih neispravnih dijelova.

9.14 Ako Društvo utvrdi u svom mišljenju da neće moći ispuniti svoje obveze prema članku 9.7, mora obavijestiti kupca u pismeno, bez neopravdanog odgađanja.

9.15 Tamo gdje je Društvo dalo takvu obavijest, kako je navedeno u članku 9.14,

a) Klijent ima pravo na umanjenje kupoprodajne cijene u odnosu na smanjenu vrijednost proizvoda, pod uvjetom da ni pod kojim uvjetima to smanjenje neće biti veće od dvadeset (20) posto od nabavne cijene, ili

b) ako je nedostatak tako bitan, da će u značajnoj mjeri lišiti Klijenta u korist Ugovora u pogledu robe ili znatan dio nje, Klijent može raskinuti Ugovor, uz prethodnu pismenu obavijest Društvu u odnosu na onaj dio robe koji se ne može rabiti kao posljedica kvara se koriste sukladno s namjerama stranaka.

9.16 popravak ili zamjenu po klauzuli 9.7 i raskid Ugovora prema članku 9.15 će biti samo pravna sredstva dostupna za klijente u slučaju odgovornosti za nedostatke od strane Društva. Svi ostali zahtjevi iz zakona, ugovora, delikta ili bilo kojeg drugog pravnog pojma protiv Društva na temelju takve odgovornosti za nedostatke moraju biti izričito isključena, osim u slučaju kada je Društvo krivo za grubu nemar.


10. ŠTETA PROUZROKOVANA ROBOM

 10.1 Društvo neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu na imovini uzrokovanoj robom, nakon što je isporučena. Niti će Društvo biti odgovorno za bilo kakvu štetu za proizvode proizvedene od strane Klijenta ili za proizvode od kojih Kupčevi proizvodi čine dio.

10.2 Ako Društvo snosi odgovornost prema bilo kojoj trećoj strani za takvu štetu na imovini, kako je opisano u članku 10.1, Klijent će obeštetiti, braniti i učiniti Društvo bezopasnim.

10.3 Ako zahtjev za odštetu, kako je opisano u ovom Ugovoru ne podnosi treća strana protiv Kupca, Kupac je obvezan odmah izvijestiti Društvo tome u pisanom obliku.

10.4 Klijent je obvezan dopustiti sebi da bude pozvan na sud ili arbitražni sud kako bi odgovorio na zahtjeve tribunala u postupcima za naknadu štete podnesenim protiv Društva na temelju obeštećenja ngdje je štetu navodno uzrokovala roba. Odgovornost između Društva i Klijenta riješit će se sukladno s člankom 16.

10.5 Ograničenje odgovornosti Društva u prvom stavku ovog članka ne primjenjuje se ako je Društvo krivo za grubu nemar.


11. VIŠA SILA
 

11.1 Društvo ima pravo obustaviti izvršavanje bilo koje od svojih obveza iz Ugovora u mjeri u kojoj je takva izvedba ometana ili postala neopravdano teška zbog više sile, a to znači bilo koju od sljedećih okolnosti: industrijski sporovi i bilo koje druge okolnosti izvan kontrole Društva kao što su požar, rat, opsežna vojna mobilizacija, pobune, rekvizicije, oduzimanje, embargo, ograničenja u korištenju energije, valute i izvoznih ograničenja, epidemija, elementarne nepogode, ekstremni prirodni događaji, teroristička djela i oštećenja ili kašnjenja u isporukama stranim kooperantima uzrokovanim bilo kakvim okolnostima iz ovog članka.


12. NESPOSOBNOST PLAĆANJA

12.1 U slučaju da Kupac izjavljuje svoju nesposobnost da plati svoje zaostale dugove proglašen je stečaj, ulazi u likvidaciju ili rekonstrukciju ili se pogađa sa svojim vjerovnicima ili je prijemnik imenovan ili u razumnom mišljenju Društvo se inače može smatrati kao nesposobnim za plaćanje, tvrtka može:

12.1.1     zahtijevaju plaćanje unaprijed za dalje isporuke,

12.1.2     otkazuju ili obustavljaju sve daljnje isporuke za klijenta temeljem nekog ugovora bez odgovornosti sa svoje strane; ili

12.1.3     ne dovodeći u pitanje općenitosti članku 8. ovih uvjeta za ostvariti bilo koje od svojih prava na temelju tog članka.


13.
PREDVIĐENO NEIZVOĐENJE 

13.1 Bez obzira na ostale odredbe u ovim uvjetima u pogledu suspenzija, Društvo ima pravo obustaviti obavljanje svojih obveza iz Ugovora, gdje je iz okolnosti očito da Klijent neće izvršiti svoje obveze. Ako Društvo obustavlja izvršavanje Ugovora, o tome će odmah obavijestiti Klijenta u pisanom obliku.


14.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI 

14.1 Bez obzira na eventualne suprotne odredbe u uvjetima ili nekim drugih spisima uključenim u ugovoru, neće biti obveza za Društvo prema Klijentu za gubitak proizvodnje, gubitak dobiti, gubitak korištenja, gubitak ugovora ili za bilo koju drugu posljedični ili neizravan gubitak.


15. 
UDOVOLJAVANJE GOSPODARSTVENIM SANKCIJAMA

15.1 Korisnik se obvezuje da će se pridržavati svih važećih zakona, uključujući kontrolu izvoza i propise gospodarskih sankcija. Primjenjivi propisi za kontrolu izvoza i / ili gospodarstvene sankcije variraju ovisno o transakcijama i mogu uključiti ​​instrumente usvojene od, SAD-a, Europske unije i / ili pojedinih zemalja ili skupinama zemalja.

15.2 Konkretno, klijent neće prodavati ili na drugi način osigurati robu (bilo kao samostalni proizvod ili uslugu ili kao dio nekog drugog proizvoda ili usluge) za bilo kojeg pojedinca ili entitet, ako bi to moglo dovesti do povrede važećih propisa o kontroli izvoza i / ili gospodarstvene sankcije, ili kršenje izvoznih dozvola izdanih od strane bilo koje vlasti.

15.3 U slučaju da Društvo ima opravdane razloge za sumnju da je Klijent ima ili namjerava odstupiti od spomenutih zakona i propisa o kontroli izvoza, Društvo može uz slanje obavijesti Klijentu i bez utjecaja na bilo koje drugo pravo obustaviti isporuku prema ugovoru sve do trenutka kada je Kupac u mogućnosti pružiti dokaze da nema povrede koja će se uskoro dogoditi. Ako klijent to ne učini u roku od trideset (30) dana od obavijesti Društva, Društvo ima pravo na raskid ugovora, bez ikakve odgovornosti prema klijentu.

15.4 Društvo ima pravo obustaviti vlastitu učinkovitost temeljem ugovora, bez ikakve odgovornosti prema klijentu ako, u bilo koje doba, nove gospodarstvene sankcije i / ili izvozni propisi stupaju na snagu i donijeti izvršenje Ugovora bi bilo nemoguće ili ilegalno za Društvo.


16.
SPOROVI I MJERODAVNO PRAVO 

16.1 Ovi Uvjeti će se tumačiti, u svakom pogledu prema materijalnim zakonima Švedske, bez ikakve reference na sukob zakonskih načela i bez obzira na Konvenciju Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

16.2 Bilo koji spor ili zahtjev koji proistječe iz, ili je u vezi s ovim Uvjetima, ili povreda, prestanak ili nevaženja, konačno će biti poravnati arbitražom s kojom upravlja Arbitražni institut Stockholmske trgovačke komore.

16.3 Pravila za žurne arbitraže primjenjuje se ako vrijednost predmeta spora ne prelazi 100 000 SEK. Ako vrijednost predmeta spora prelazi 100 000 SEK primjenjuju se pravila arbitraže.

16.4 Sjedište arbitraže je Helsingborg, Švedska. Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku bit će engleski, osim ako se stranke ne dogovore drugačije u pisanom obliku.